Elszámolási és forintosítási információk

Az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. fogyasztó ügyfelei számára

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

 

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

 

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

éééé.hh.nn

Közzététel dátuma
éééé.hh.nn

2015.04.27

2015.05.07

 

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

éééé.hh.nn

Közzététel dátuma
éééé.hh.nn

2015.08.03

2015.08.05

 

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

éééé.hh.nn

Közzététel dátuma
éééé.hh.nn

2015.08.03

2015.08.05

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL  ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett vagy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. március 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. március 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú/a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdése szerinti deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk és a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, vagy a forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

 

 

Elszámolási kötelezettséggel kapcsolatos további információk

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

 

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

 

Panaszbeadványát megküldheti postai úton, illetve benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben (1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend C torony IV. emelet), vagy megküldheti faxon (+36 1 298 28 39), illetve elektronikus úton (info@oberlizing.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.oberlizing.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a info@oberlizing.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

 

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

 

Tájékoztató az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV Törvény (Forintosítási törvény) szerinti forintra átváltásról, szerződésmódosításról

 

 

A Forintosítási törvény hatálya kiterjed a Társaságunkkal kötött olyan, még meg nem szűnt deviza-alapú fogyasztói kölcsön-, lízingszerződésre, amely nem érintett korábbi forintra átváltásban, és amelynek kötelezettje 2015. augusztus 31. napján fogyasztó személy volt.

 

Fogyasztónak minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bek. 28. pontja szerint az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

 

A forintosítás előnyei

Amennyiben a devizában fennálló tartozás törlesztése forintban történik, a fizetési kötelezettség forintban kifejezett összege a forint adott devizához viszonyított erősödésétől, illetve gyengülésétől, tehát az árfolyam változásától függ. Az adósnak a forint gyengülése (az árfolyam növekedése) esetén többet kell visszafizetnie, így a terhei növekednek, míg a forint erősödése (az árfolyam csökkenése) esetén kevesebbet, tehát a terhei csökkennek. Tekintettel arra, hogy az árfolyam esetleges változása, annak iránya és mértéke előre nem kiszámítható, az adós számára ez jelentős kockázatot jelent, hiszen a kedvezőtlen árfolyamváltozásból eredő többletfizetési kötelezettség teljes egészében az adóst terheli. A követelés forintra váltásával ez a kockázat megszűnik, mivel az átváltást követően az adós tartozása forintban áll fenn, és e tartozást forintban is törleszti.

 

Fentieken túl további előnyt jelent, hogy az alábbiakban részletezettek szerint tartozása egy részét Társaságunk elengedi.

 

 

A forintosítás végrehajtása

Társaságunk a forintra átváltást a 2015. december havi törlesztő részlet esedékességének napjára aktiválja.

A forintra átváltásnál alkalmazott árfolyam a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam, azaz svájci frankhoz kötött deviza, illetve deviza alapú szerződés esetében 287,22,- Ft/CHF, euróhoz kötött deviza, illetve deviza alapú szerződés esetében 309,20,- Ft/EUR. Minthogy ez az árfolyam magasabb, mint az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-a szerinti devizaárfolyam (256,47,- Ft/CHF, illetve 308,97,- Ft/EUR), így a Forintosítási törvény 12. §-a alapján Társaságunk elengedi a devizaárfolyamok különbözetére eső részt.

 

 

A forintosítást követően fizetendő törlesztő részletek, hátralévő futamidő változása

A 2015 decemberétől fizetendő első törlesztő részlet

  • kizárólag akkor lehet több, mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg számtani átlagának 115%-a, ha a szerződés módosítást követő teljes futamideje – a szerződéskötéstől számítva – eléri a 12 évet, valamint
  • nem lehet több mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg számtani átlagának 125%-a.

 

A fentiek következtében a futamidő megnövekedhet.

 

A forintosítást, illetve a szerződés módosítást követően fizetendő törlesztő részletek mértékéről, illetve a hátralévő futamidőről Társaságunk a forintosításról szóló levélben tájékoztatja ügyfeleit az új törlesztési terv megküldése útján.

 

Az adós (adóstársak együttesen) kezdeményezheti(k) a szerződés futamidejének rövidítését magasabb törlesztő részlet vállalása mellett.

 

 

Forintosítást és szerződésmódosítást követő időszakra vonatkozó kamat mértéke

A szerződés alapján fizetendő kamat, díj, illetve költség mértéke a szerződés módosításával nem változik. A kamat a szerződésben meghatározott és a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatláb (3 hónapos BUBOR) és a kamatfelár összegeként kerül meghatározásra. A kamatfelár mértéke nem változtatható, azonban a kamat mértéke a referencia-kamatláb változásából eredően módosulhat.

A kamat mértéke a referencia-kamatláb változásának követésével automatikusan változik. A referencia-kamatláb mértékét a szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének (periódusának) megfelelő időközönként (3 hónapos BUBOR esetében 3 havonta) kell a referencia-kamatlábhoz igazítani. Mindezek alapján tehát a forintra átváltással az árfolyamkockázat megszűnik, azonban a kamat esetleges változásából eredő kockázat továbbra is fennáll.

 

 

Tájékoztatás a forintosítás és szerződésmódosítás részleteiről

Társaságunk 2015. december 15-ig kötelesek a Forintosítási törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében előkészíteni és megküldeni ügyfelei részére a forintra átváltásra vonatkozó ajánlatot, valamint a szerződésmódosítás tervezetét. A levél tartalmazza a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam alapján, a szerződésmódosítás hatályba lépésének napjától hátralevő futamidőben esedékes törlesztő részleteket tartalmazó törlesztési táblázatot is.

 

A postázás során Társaságunk a küldeményeket az általunk ismert, illetve 2015. november 30. napjáig bejelentett értesítési címre juttatja el.

 

Valamennyi értesítő levél postára adását követő 15 napon belül ennek tényét honlapjukon közzétesszük és ügyfélszolgálatukon kifüggesztjük.

 

 

Forintosítás mellőzése, finanszírozási szerződés felmondásának lehetősége

A szerződésmódosítás szövegének kézhezvételét követő 30 napon belül az adós (adóstársak együttesen) írásban nyilatkozhat(nak), hogy a szerződés módosítását nem fogadja(k) el, azaz eredeti feltételek melletti deviza / deviza alapú törlesztést vállal(nak), továbbá jogosult(ak) a szerződést díjmentesen írásban felmondani. A módosítás elutasítására határozott jognyilatkozatot kell előterjeszteni, melyben az adós jogfenntartással nem élhet.

 

Amennyiben deviza alapú szerződéses viszonyban a fogyasztó a szerződés módosítását a fentiek szerint elutasítja, úgy az adós egyben azt is vállalja, hogy a deviza alapú törlesztésben rejlő árfolyamkockázatot változatlanul viseli. Az adósnak a forint gyengülése (az árfolyam növekedése) esetén többet kell visszafizetnie, így a terhei növekednek, míg a forint erősödése (az árfolyam csökkenése) esetén kevesebbet, tehát a terhei csökkennek.

 

Amennyiben a fogyasztó a forintra átváltás mellőzését olyan módon kéri, hogy a szerződését felmondja, úgy a felmondással a szerződésből eredő fizetési kötelezettség az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően egy összegben válik esedékessé, melynek megfizetésére az adós a szerződés szerinti felmondási idő utolsó napjáig – felmondási idő kikötésének hiányában 30 napon belül – köteles. A felmondás díj-, költség-, és jutalékmentes az ügyfél részére.

 

Amennyiben ügyfelünk forintra átváltás mellőzése, illetve szerződés felmondása iránti nyilatkozatot nem tesz, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy a megküldött módosítási ajánlatot az adós elfogadta és a szerződés közös megegyezéssel módosul. Amennyiben tehát az ügyfél a szerződésmódosítási ajánlatban foglaltak szerint élni kíván a forintosítás lehetőségével, tennivalója nincs, ez esetben szerződése a tájékoztatóban foglaltak szerint kerül módosításra.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az adós határidőben nem kapja kézhez a szerződésmódosításról szóló dokumentumokat, vagy vitatja a szerződésből eredő követelés forintra történő átváltásának számítását, a kamat számítását vagy az új törlesztő részleteket tartalmazó táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, panaszt terjeszthet elő Társaságunknál. A panaszt a következő csatornákon ke-resztül terjesztheti elő az ügyfél:

 

postai út: 1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend C torony IV. emelet

személyesen: 1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend C torony IV. emelet

info@oberlizing.hu

+36 1 298 28 39

 

A panaszt Társaságunk 60 napon belül kivizsgálja, és megküldi indokolással ellátott válaszát.

 

Az Ober Immo Truck Zrt. fogyasztó ügyfelei számára

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

 

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

 

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma
éééé.hh.nn

Közzététel dátuma
éééé.hh.nn

2015.04.27

2015.05.07

 

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma
éééé.hh.nn

Közzététel dátuma
éééé.hh.nn

2015.08.03 2015.08.05

 

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma
éééé.hh.nn

Közzététel dátuma
éééé.hh.nn

2015.08.03 2015.08.05

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL  ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett vagy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. március 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. március 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL  ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú/a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdése szerinti deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk és a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, vagy a forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

 

 

Elszámolási kötelezettséggel kapcsolatos további információk

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

 

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

 

Panaszbeadványát megküldheti postai úton, illetve benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben (1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend C torony IV. emelet), vagy megküldheti faxon (+36 1 298 28 39), illetve elektronikus úton (info@oberlizing.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.oberlizing.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a info@oberlizing.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

 

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

 

Panasztétel lehetőségei

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással forintosítással kamatmódosítással kapcsolatban

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással forintosítással kamatmódosítással kapcsolatban

 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták MNB honlapon belüli elérhetősége (http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany)

                                                                                                                                              
151. Kérelem – helyes elszámolás megállapítása tárgyában
152. Kérelem – panaszeljárás lefolytatása tárgyában
153. Kérelem – elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

 

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége

(http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok)

 

Az MNB által ajánlott nyilatkozat-, kérelem és igazolás minták

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez'

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez'

 
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

 
Elszámolási Igény kérelem 2009 július 27 napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009 július 27 napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

 
Elszámolási Igény kérelem 2009 július 27 napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009 július 27 napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

 
Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

 
Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

 
Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

 
Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

 
IGÉNY BEJELENTŐ AZ ELSZÁMOLÁS MÁSOLATÁNAK MEGKÜLDÉSÉHEZ

IGÉNY BEJELENTŐ AZ ELSZÁMOLÁS MÁSOLATÁNAK MEGKÜLDÉSÉHEZ

 

MNB Tájékoztató:

http://www.mnb.hu/letoltes/10-elszamolasi-torveny-modositott-online-20150415.pdf