Tájékoztató fizetési nehézségek kezeléséről

Előfordulhat, hogy Önnek hosszabb vagy rövidebb ideig gondot okoz a havi törlesztőrészletek befizetése. Akár előre látható, akár nem várt változás áll be ügyfeleink fizetőképességében, azt mihamarabb, lehetőség szerint még a késedelem bekövetkezését megelőzően érdemes jelezni azt a bank részére, hogy a késedelemmel járó hátrányos következmények minimalizálhatóak legyenek. Ha időben felismeri és személyesen jelzi munkatársainknak a problémát bármelyik fiókunkban, akkor személyre szabott megoldásokkal próbálunk meg segíteni fizetési nehézségein.


Nagyon fontos, hogy Ön pontosan és teljeskörűen tisztában legyen saját pénzügyi helyzetével. Kérjük, mielőtt személyesen felveszi velünk a kapcsolatot, mérje fel, hogy milyen a jelenlegi pénzügyi helyzete, és mi az oka a nehézségeinek. Javasoljuk, hogy pénzügyi helyzete áttekintése érdekében nézze át bevételeit és kiadásait, hogy tisztában legyen pénzügyi lehetőségeivel.

 

Az Oberbank partnere kíván maradni a nehéz időkben is, ezért kész minden lehetséges eszközzel segíteni Önt, hogy továbbra is fennmaradhasson a kölcsönös és jól működő kapcsolat.

 

Fizetéskönnyítés iránti kérelmét írásban kell benyújtania bármely bankfiókunkban személyesen, de a kitöltött kérelmet emailben is eljuttathatja kapcsolattartójának vagy a bp@oberbank.hu emailcímre. Amennyiben a személyes benyújtást választja, bankfiókjainkban kollégáink készséggel állnak rendelkezésére és segítik megtalálni az Önnek legmegfelelőbb megoldást. Kollégáink – igény esetén – a kérelem kitöltésében is szívesen nyújtanak segítséget.

 

A kérelem nyomtatványt átveheti bármely bankfiókunkban, vagy letöltheti itt: Fizetési könnyítés iránti kérelem

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem benyújtása – önmagában – nem jelent automatikus jóváhagyást, bankunk az egyedi elbírálás jogát minden esetben fenntartja, mely során további dokumentumok benyújtását kérheti a Bank.

 

Az egyedileg engedélyezett fizetéskönnyítési lehetőség, minden esetben igazodik bankunk belső szabályzataihoz és kockázatkezelési elveihez.

 

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a bankunk által kínált fizetéskönnyítési lehetőségeket, továbbá tájékoztatni arról, hogy melyik fizetéskönnyítési módszert, milyen feltételekkel tudja bankunk biztosítani együttműködő Ügyfelei számára átmeneti fizetési problémái kezelése érdekében.

 

Futamidő hosszabbítása:

Ez a lehetőség azon Ügyfeleink problémáinak kezeléséhez nyújt megoldást, akik a jelenleginél alacsonyabb összegű havi törlesztést képesek teljesíteni és ennek érdekében vállalják, hogy a törlesztést a jelenleginél hosszabb időn keresztül fogják teljesíteni. A hosszabbítás mértéke legfeljebb akkora lehet, hogy a meghosszabbított futamidő ne haladja meg az adott terméktípus aktuálisan érvényben lévő Kondíciós listában vagy Terméktájékoztatóban közölt maximális hosszát. A fentiek mellett, a fizetési kötelezettek (adós, adóstárs, kezes) életkorára (lejáratkor legfeljebb 70 év) vonatkozó kritériumnak is teljesülnie kell. A futamidő hosszabbítás esetén a kölcsön egyéb kondíciói nem változnak
Futamidő hosszabbítás azonban csak szerződésmódosítással valósulhat meg, melyet minden kötelezettnek alá kel írni.

 

költsége:

szerződésmódosítás során felmerülő díjak, költségek. Pl.: szerződésmódosítási díj (Kondíciós lista szerinti összegben), közjegyzői okiratba foglalás díja (kölcsön/fennálló tartozás összegétől függő mértékű), esetleges további biztosítékok bevonásával felmerülő költségek

 

díjmentes:

 • valamennyi jelzáloghitel esetében, ha 5 éven belül nem történt futamidő hosszabbítás
 • valamennyi jelzáloghitelhitel esetében egy alkalommal, ha legalább 90 napos késettségű az ügylet (ekkor legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg a futamidő)

 

A díjmentesség csak a bank által felszámított díjakra vonatkozik. A nem banknak fizetendő (pl. közjegyzői okiratba foglalás) díjakat meg kell téríteni.


Tőketörlesztés felfüggesztése:

A tőkefizetés felfüggesztése, a jövőben esedékes törlesztőrészletek tőketartalmára, maximum 6 hónapos időszakra adható. A jóváhagyott felfüggesztési időszak lejártával a halasztott részletek tőke részét (amelyek a felfüggesztési időszak alatt kellett volna megfizetni, de a felfüggesztéssel jóváhagyásával esedékességük eltolódott) a hátralévő törlesztőrészletekben kell megfizetni, ezáltal a felfüggesztési időtartam lejártával a törlesztőrészletek összege megemelkedik.
A törlesztőrészletek kamat részét azonban a felfüggesztés időszaka alatt is folyamatosan, a szerződés szerinti esedékességi napokon kell megfizetni.
Amennyiben egy adott ügyletre felfüggesztés kerül jóváhagyásra, a felfüggesztés időszaka alatt a KHR-be történő adattovábbítás a törlesztés felfüggesztésével érintett ügylet vonatkozásában nem következik be.

 

költsége:

szerződésmódosítás során felmerülő díjak, költségek. Pl.: szerződésmódosítási díj (Kondíciós lista szerinti összegben), közjegyzői okiratba foglalás díja (kölcsön/fennálló tartozás összegétől függő mértékű), esetleges további biztosítékok bevonásával felmerülő költségek

 

Késedelem tőkésítése

Amennyiben nem tudja a felhalmozott tartozását egy összegben kiegyenlíteni, de kész arra, hogy magasabb összegű törlesztőrészletet fizessen a hátralévő futamidőben, hogy ezzel a fizetési késedelmét megszüntesse, késedelmes tartozását a Bank tőkésítheti, azaz megemeli azzal a fennálló tőketartozását és az így kapott tőkeösszeg vonatkozásában új törlesztőrészletet állapít meg.
Ez a fizetési könnyítés is csak szerződésmódosítással valósulhat meg, melyet minden kötelezettnek alá kel írni.

 

költsége:

szerződésmódosítás során felmerülő díjak, költségek. Pl.: szerződésmódosítási díj (Kondíciós lista szerinti összegben), közjegyzői okiratba foglalás díja (kölcsön/fennálló tartozás összegétől függő mértékű), esetleges további biztosítékok bevonásával felmerülő költségek

 

Folyószámlahitelkeret kiváltása rendszeres törlesztésű hitellel

Kihasznált folyószámlahitelkeretének visszafizetését havi rendszerességgel törlesztendő kölcsön igénybevételével javasoljuk kiváltani, amelynek törlesztésével elkerülhetőek a magas ügyleti és késedelmi kamattartozás folyamatos felhalmozódása.

 

költsége:

szerződésmódosítás során felmerülő díjak, költségek. Pl.: szerződésmódosítási díj (Kondíciós lista szerinti összegben), közjegyzői okiratba foglalás díja (kölcsön/fennálló tartozás összegétől függő mértékű), esetleges további biztosítékok bevonásával felmerülő költségek

 

Amennyiben a fenti módszerek valamelyike megoldást jelenthet átmeneti vagy tartós fizetési képességének csökkenésére, úgy keresse meg kapcsolattartóját és törlesztéskönnyítési igénylőlap kitöltésével jelezze, hogy szeretne élni vele. Az Ön helyzetétől függően a fenti lehetőségek kombinációja is igénybe vehető, de ennek megítéléséhez kérjük, hogy minél előbb nyújtsa be kérelmét Bankunkhoz, amelyet a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálunk és tájékoztatjuk Önt személyre szabott megoldási javaslatainkról.


Ha a fenti megoldások már nem célravezetők, az alábbi lehetőség is felmerülhet:

 

Adósságrendezési eljárás kezdeményezése

Az eljárás alapja a 2015. szeptember 1-jén hatályba lépett, a természetes személyek adósságrendezését bevezető 2015. évi CV. törvény, amely a bírósági végrehajtáshoz képest kedvezőbb feltételeket biztosít az adósoknak, és a hitelezőket is együttműködésre, az adós támogatására ösztönzi.


Az adósságrendezés intézményének célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő, de minimális vagyonnal és törlesztő képességgel rendelkező természetes személy hiteladósok adóssága – az ehhez szükséges vagyon és jövedelem felhasználásával –, szabályozott keretek között, az adós és a hitelező/k érdekeinek összehangolásával rendezésre kerüljön, és fizetőképességük helyreálljon.

 

Az eljárás lényege:

 • az adós csődvédelmet kap, a végrehajtásokat felfüggesztik,
 • az adós és adóstárs összes tartozása egy eljárásban kerül rendezésre,
 • az eljárás a résztvevő együttműködésén alapul, az adósságok független szakértő közreműködésével, koordinált módon kerülnek rendezésre
 • figyelembevételre kerül az adósok és a hitelezők méltányolható érdeke, az adós fizetési képessége
 • az adósok és a velük egy háztartásban élők lakhatási létfenntartási költségeihez igazodó vagyonértékesítési jövedelem-felosztási és vagyonfelosztási szabályok kerülnek kidolgozásra
 • méltányos adósságrendezési ütemezést valósít meg, melyhez állami törlesztési támogatás igényelhető
 • a megállapodást, az egyezséget és a szabályokat betartó, jóhiszeműen eljáró adósok a korábban felhalmozott adósságok egyrészének megfizetése alól véglegesen mentesülnek, a hosszabb futamidejű jelzáloghitel hátralévő részét pedig kedvezőbb feltételekkel törleszthetik.

 

Az adósságrendezés kezdeményezésének főbb feltételei

 • az adósnak és adóstársnak összesen legalább 2.000.000,- Ft, de legfeljebb 60.000.000,- Ft közötti tartozása áll fenn (banki és egyéb tartozások);
 • a tartozások meghaladják az adós/adóstárs adósságrendezésbe tartozó vagyonát, de nem haladják meg a belföldön található vagyon 200%-át, beleértve a várható bevételeket is;
 • a tartozások legalább 80%-a az adós/adóstársak által elismert vagy nem vitatott;
 • a tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt és meghaladja (járulékaival együtt) az 500.000,- Ft-ot;
 • a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból származó tartozás, vagy olyan hitelviszonyból eredő tartozás, amely az adós/adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze;
 • adós és adóstárs csak közösen kezdeményezhetik az eljárást és egyidejűleg csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt.

 

Az eljárás már akkor is kezdeményezhető, ha a fizetési késedelemre vagy nemteljesítésre hivatkozással a hitelezők egyike sem mondta még fel, illetve még nem tette lejárttá a hitelszerződést.

 

Az eljárás még akkor is kezdeményezhető, ha a hitelező nemfizetés vagy késedelem miatt

 • a szerződést már felmondta vagy lejárttá tette,
 • megindította a követelésérvényesítési eljárást (pl. fizetési meghagyás, végrehajtás, zálogtárgy értékesítés)
 • a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése folyamatban van.

 

Az adósságrendezés iránti kérelem benyújtása az erre rendszeresített formanyomtatványon történik.
A formanyomtatvány elérhető, valamint további tájékoztatást talál a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján (Családi csődvédelmi szolgálat (gov.hu)).

 

Hasznos dokumentumok:

Fizetési könnyítés iránti kérelem
Hitel, lízing (mnb.hu)
A fizetés elmaradásának következményei (mnb.hu)
A fizetési meghagyásokról (mnb.hu)
A Magyar Nemzeti bank tájékoztatója a túlzott eladósodottság kockázatairól*